Γυρεύω για:
FacebookTwitter
sideBar 

Π.Ο.Π. & Π.Γ.Ε.

Αξιολογήστε:
(1 Ψήφος)

Συχνά ακούμε ή διαβάζουμε για προϊόντα Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε., όπως, όμως, αποδεικνύεται στην πράξη, μάλλον δε γνωρίζουμε και πολλά για τα προϊόντα αυτά. Στην ενότητα αυτή σας παρουσιάζουμε αναλυτικές πληροφορίες για τα ξεχωριστά αυτά προϊόντα με τη μορφή ερωταποκρίσεων.


Τί σημαίνει Π.Ο.Π. και τί Π.Γ.Ε.;

Τα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) διέπονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 510/2006 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006 σχετικά με την προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Ως «ονομασία προέλευσης» ή ως «γεωγραφική ένδειξη» νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας.

Η ονομασία χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα γεωργικό προϊόν ή ένα τρόφιμο που κατάγεται από τη συγκεκριμένη περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή τη συγκεκριμένη χώρα, του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται ουσιαστικά ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει και τους εγγενείς ανθρώπινους παράγοντες.


Σε τί διαφέρουν τα προϊόντα Π.Ο.Π. από τα Π.Γ.Ε.;

Στην περίπτωση των Π.Ο.Π., η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία υποχρεωτικά λαμβάνουν χώρα στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή. Στην περίπτωση των Π.Γ.Ε. τουλάχιστον ένα από τα τρία στάδια (παραγωγή, μεταποίηση, επεξεργασία) πρέπει να πραγματοποιείται στην οριοθετημένη περιοχή.


Ποιός ωφελείται από την προστασία των προϊόντων αυτών;

Η κυκλοφορία των προϊόντων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς (ιδιαίτερα των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών) να προωθήσουν ευκολότερα προϊόντα που παρουσιάζουν εξειδικευμένα χαρακτηριστικά κι έτσι να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Παράλληλα, κερδισμένοι είναι και οι καταναλωτές, καθώς η ειδική επισήμανση τους βοηθά να αποκτούν σαφείς και συνοπτικές πληροφορίες για την καταγωγή των προϊόντων και να πραγματοποιούν καλύτερες επιλογές.


Ποιά προϊόντα μπορούν να κατοχυρωθούν ως Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε.;

Όλα τα προϊόντα μπορούν να ενταχθούν στο σύστημα και να κατοχυρωθούν ως Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε., αρκεί να έχουν εξειδικευμένα ποιοτικά ή άλλα χαρακτηριστικά που να οφείλονται στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον. Από το 2008, στο σύστημα των Π.Ο.Π. – Π.Γ.Ε. έχουν ενταχθεί και οι επιτραπέζιοι οίνοι, οι οποίοι όμως αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταφέρει και τρίτες χώρες - εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης - όπως η Κολομβία να κατοχυρώσουν προϊόντα τους.


Πώς μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει τα προϊόντα αυτά;

Είναι πολύ εύκολο, αρκεί να μπορεί να αναγνωρίσει τους εξής λογότυπους:

 


 Λογότυπος Π.Ο.Π.   el pop   en pdo 
 Λογότυπος Π.Γ.Ε.   el pge   en pdi 

 


Πώς μπορεί να βρει κάποιος ελληνικά προϊόντα Π.Ο.Π. ή/και Π.Γ.Ε. στη γύρη;

Μέσα από την «ομήγυρη» μπορείτε να αναζητήσετε όλα σχεδόν τα ελληνικά προϊόντα Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε., αρκεί να επιλέξετε αυτό που σας ενδιαφέρει από το ομώνυμο drop-down menu (Π.Ο.Π. – Π.Γ.Ε.).


Ποιά είναι η διαδικασία κατοχύρωσης των προϊόντων Π.Ο.Π. – Π.Γ.Ε.;

Η διαδικασία κατοχύρωσης ενός προϊόντος ως Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε. είναι μακρόχρονη λόγω των διαφόρων σταδίων που περιλαμβάνει.

Αίτηση κατοχύρωσης μπορεί να υποβάλει κάθε οργάνωση παραγωγών ή/και μεταποιητών, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή ή σύνθεση, τους οποίους αφορά το ίδιο γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο. Η ομάδα αυτή επιλέγει την ονομασία που θέλει να κατοχυρώσει, οριοθετεί τη γεωγραφική ζώνη παραγωγής και ορίζει τις ειδικές προδιαγραφές παραγωγής, μεταποίησης, συσκευασίας και επισήμανσης. Η ονομασία για την οποία αιτείται κατοχύρωση, περιλαμβάνει το όνομα μιας περιοχής ή ενός τοπωνυμίου.

Η αιτούσα ομάδα υποβάλλει το φάκελο στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας. Εφόσον η Διεύθυνση αυτή θεωρεί το φάκελο υποψηφιότητας πλήρη, τον διαβιβάζει στο Τμήμα Π.Ο.Π.-Π.Γ.Ε. της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το τμήμα αυτό, αφού συλλέξει απόψεις από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και από τους φορείς που ασχολούνται με το συγκεκριμένο προϊόν και εφόσον θεωρεί ότι ο φάκελος υποψηφιότητας είναι σύμφωνος με την Κοινοτική νομοθεσία και περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που στοιχειοθετούν την κατοχύρωση της ονομασίας, διαβιβάζει ένα πλήρες αντίγραφο στην αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφού εξετάσει όλα τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας και εφόσον δεν έχει παρατηρήσεις, προβαίνει στη δημοσίευση της αίτησης (και του συνοπτικού δελτίου) στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εάν εντός διαστήματος 6 μηνών από τη δημοσίευση της αίτησης δεν υπάρχει ένσταση από άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε η ονομασία κατοχυρώνεται στο Κοινοτικό μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το σύστημα είναι ανοιχτό και εθελοντικό. Οποιοσδήποτε παραγωγός ή επιχείρηση βρίσκεται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής ζώνης και τηρεί τις ειδικές απαιτήσεις, δικαιούται να κυκλοφορήσει στην αγορά προϊόν χρησιμοποιώντας την καταχωρημένη ονομασία.


Περισσότερες πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.) κάνετε κλικ εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες από τον Οργανισμό Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) κάνετε κλικ εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες από το δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνετε κλικ εδώ.

Προσθήκη σχολίου

 
 

Βέλτιστη προβολή σε firefox chrome                                                  Όροι χρήσης  - Credits                                                  © 2012 γυρη.gr